NOTA PRAWNA

Podmiot odpowiedzialny

RSG Group GmbH
Tannenberg 4
96132 Schlüsselfeld, Niemcy

Telefon: +49 9552 / 93 19 0
Faks: +49 9552 / 93 19 115
E-mail: info(at)rsggroup.com

Członek zarządu uprawniony do reprezentacji spółki: Rainer Schaller
Spółka wpisana do niemieckiego rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bambergu pod numerem HRB 3145
Numer identyfikacji podatkowej (USt-IdNr.): DE 185 786 214

Podmiot odpowiedzialny za treść strony:

RSG Group GmbH
Tannenberg 4
96132 Schlüsselfeld, Niemcy

Informacja:
Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (tzw. „platforma ODR”). Platforma ODR służy za pierwszy punkt kontaktu w kwestiach związanych z pozasądowym rozwiązywaniem sporów dotyczących zobowiązań z umów sprzedaży zawieranych online. Platforma ODR jest dostępna pod linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Spółka RSG Group nie ma obowiązku uczestniczyć w postępowaniach pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i nie wyraża zgody na udział w takich postępowaniach.

TREŚĆ OFERTY INTERNETOWEJ
Spółka RSG Group GmbH nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnianych informacji. Roszczenia odszkodowawcze względem spółki RSG Group GmbH z tytułu szkód materialnych i niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem bądź niewykorzystaniem oferowanych informacji lub wykorzystaniem błędnych lub niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, z wyjątkiem przypadków, w których udowodniona zostanie wina umyślna lub rażące niedbalstwo ze strony spółki RSG Group GmbH. Wszelkie oferty są niewiążące i niezobowiązujące. Spółka RSG Group GmbH wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełniania, usuwania części strony lub całej oferty, bądź tymczasowego lub stałego wstrzymania publikacji, bez powiadamiania o tym fakcie w szczególny sposób.

ODSYŁACZE I LINKI
Na stronach oferty internetowej mogą znajdować się odsyłacze (tzw. „hiperłącza“) do innych stron internetowych, za które odpowiedzialne są osoby trzecie. Z hiperłączy korzystasz na własne ryzyko. Spółka RSG Group GmbH pośredniczy jedynie w dostępie do tych stron internetowych i nie ma wpływu na ich strukturę techniczną ani treści. RSG Group GmbH nie uznaje treści stron internetowych połączonych hiperłączami z portalem za swoją własność, lecz jednoznacznie odcina się niniejszym od wszelkich treści takich stron. RSG Group GmbH nie ponosi odpowiedzialności za strukturę techniczną ani treści stron internetowych połączonych hiperłączami z portalem, a zwłaszcza za naruszenia przepisów prawa oraz praw osób trzecich (np. praw autorskich, praw ochronnych na znak towarowy lub dóbr osobistych), których dopuszczono się na tych stronach.

W przypadku, gdy RSG Group GmbH dowie się o udostępnianiu treści niezgodnych z prawem na stronach internetowych połączonych hiperłączami z portalem, niezwłocznie usunie takie hiperłącza lub treści z portalu. Jeśli chcesz zgłosić obecność takich treści, prosimy o kontakt na adres: info(at)rsggroup.com.

PRAWA AUTORSKIE I OCHRONA PRAWNA ZNAKÓW TOWAROWYCH
Spółka RSG Group GmbH dokłada starań, by we wszystkich publikacjach przestrzegane były prawa autorskie do wykorzystywanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji filmowych i tekstów oraz stara się korzystać z grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji filmowych i tekstów wyprodukowanych przez siebie lub niewymagających licencji. Wszelkie znaki towarowe wymienione w ofercie internetowej i ew. zastrzeżone przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń obowiązującej ochronie prawnej oraz stanowią własność odpowiednich podmiotów. Korzystanie przez spółkę w ramach oferty internetowej ze znaku towarowego nie oznacza, że nie podlega on ochronie wynikającej z praw osób trzecich! Prawo autorskie do opublikowanych utworów stworzonych samodzielnie przez spółkę RSG Group GmbH przysługuje wyłącznie autorowi danych stron. Powielanie bądź wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo lub tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez jednoznacznej zgody ze strony RSG Group GmbH jest niedozwolone.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE
Nieważność jednego lub większej liczby powyższych postanowień pozostaje bez uszczerbku dla ważności pozostałych postanowień.

RSG Group GmbH (and its affiliates) are licensed to use map-related Services on this website under: U.S. Patent Nos.: 7,555,725, 8,468,464, 9,570,047, 10,365,795 and 10,444,943; U.S. Patent Application No. 16/516,215; European Patent Nos. EP 1 433 132 and EP 2 336 970; European Patent Application No. EP 16161233.8-1972; and Japanese Patent No. JP 5102124; and any patent or patent application which Claims priority of US Application No. 60/287,339 or any of the above patents and patent applications.

Plik PDF