IMPRESSUM

PRAWA AUTORSKIE I OCHRONA PRAWNA ZNAKÓW TOWAROWYCH

McFIT Polska Sp. z o.o. (dalej „McFIT”) dokłada starań, aby we wszystkich publikacjach przestrzegane były prawa autorskie do wykorzystywanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji filmowych i tekstów. McFIT stara się korzystać z grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji filmowych i tekstów wyprodukowanych przez siebie lub sięga po grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje filmowe i teksty niewymagające licencji. Wszelkie znaki towarowe wymienione w ofercie internetowej i zastrzeżone przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń obowiązującej ochronie prawnej oraz stanowią własność odpowiednich podmiotów. Korzystanie przez McFIT w ofercie internetowej  ze znaku towarowego nie oznacza, że nie podlega on ochronie wynikającej z praw osób trzecich! Prawo autorskie do opublikowanych utworów stworzonych samodzielnie przez McFIT przysługuje wyłącznie autorowi stron. Powielanie bądź wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo lub tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez jednoznacznej zgody ze strony McFIT.

ODSYŁACZE I LINKI

Niniejsza strona internetowa może zawierać bezpośrednie lub pośrednie odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych (hiperłącza), leżących poza zakresem odpowiedzialności McFIT Polska Sp. z o.o. McFIT niniejszym jednoznacznie oświadcza, że w chwili dodania hiperłączy strony internetowe, do których te hiperłącza odsyłają, nie zawierały żadnych treści, które można byłoby uznać za sprzeczne z prawem. McFIT nie ma żadnego wpływu na obecny i przyszły kształt, zawartość lub autorstwo stron, do których odsyłają hiperłącza. Z tego powodu McFIT jednoznacznie dystansuje się od wszelkich treści, zawartych na takich stronach, które zostały zmienione po zamieszczeniu hiperłączy do tych stron w serwisie McFIT. Powyższe odnosi się do wszystkich linków i odnośników opublikowanych w ramach własnej oferty internetowej, a także do wpisów osób trzecich w utworzonych przez McFIT księgach gości, forach dyskusyjnych, listach hiperłączy, listach mailingowych i wszelkich bazach danych innego rodzaju, których treść może być modyfikowana przez osoby trzecie. Odpowiedzialność za nielegalne, błędne lub niepełne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku korzystania lub niekorzystania z tego rodzaju prezentowanych informacji ponosi wyłącznie dostawca strony, do której odsyła odnośnik, a nie osoba, która za pomocą linków jedynie odsyła do opublikowanych treści.

OCHRONA DANYCH.  NIEDOZWOLONA INFORMACJA HANDLOWA

Jeżeli w ramach oferty internetowej istnieje możliwość podawania danych osobowych lub firmowych (adresów e-mail, imion i nazwisk, adresów), wówczas podanie takich danych przez użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Korzystanie przez osoby trzecie z danych kontaktowych McFIT takich jak adresy korespondencyjne, numery telefonów i faksu, a także adresy e-mail, opublikowanych w dziale Impressum lub innych miejscach, dotyczących konkretnych osób fizycznych (chociażby stanowiły one personel McFIT), w celu wysyłania informacji, które nie zostały w sposób jednoznaczny zamówione, jest niedozwolone. W przypadku naruszenia powyższego zakazu niniejszym zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych wobec osób wysyłających tzw. spam.