Oświadczenie o ochronie prywatności w McFIT

dla umowy na okres próbny oraz umowy o członkostwo

Poniższe oświadczenie o ochronie prywatności ma poinformować o tym, jak dane osobowe z umowy na okres próbny oraz z umowy o członkostwo są przetwarzane przez spółkę McFIT Polska  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-833), adres: ul. Jasna 14/16a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 421690, wysokość kapitału zakładowego: 2.000.000,00 zł, NIP: 5272678078, REGON: 14614122, (zwaną dalej „McFIT”).

Ochrona sfery prywatnej i prawa do prywatności jest dla nas bardzo ważna. Z tego też powodu chcielibyśmy, abyś przeczytał/a tę informację bardzo uważnie.

Informujemy poniżej o sposobie, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej „danymi”) z umowy oraz jej realizacji.

Do korzystania z oferty internetowej na stronie www.mcfit.com oraz ewentualnie naszych newsletterów dysponujemy osobną wskazówką dot. ochrony prywatności.

I. Nazwa i adres jednostki odpowiedzialnej

Jednostką odpowiedzialną za zawarcie umowy na okres próbny oraz umowy o członkostwo w McFIT w rozumieniu Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zwanego dalej „RODO“) oraz innych krajowych przepisów jak również postanowień dot. ochrony danych jest:

McFIT Polska  Sp. z o.o.
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa
Tel.: + 22 270 30 01
E-mail: bok(at)mcfit.com

Jeżeli umowa została zawarta poprzez stronę www.mcfit.com, należy pamiętać, że operatorem strony jest RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld, Niemcy. Spółka RSG Group GmbH przetwarza dane pozyskane w ramach zawarcia umowy przez internet na nasze zlecenie. Dla strony internetowej www.mcfit.com, oraz ewentualnie naszego newslettera obowiązuje osobne oświadczenie o ochronie prywatności.

II. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe osób zainteresowanych naszą ofertą oraz naszych klientów przede wszystkim w zakresie koniecznym do zawarcia i wykonania umowy. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się tylko za Twoją akceptacją lub zgodą, z wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie danych wymagane jest przepisami prawa lub niezbędne z uwagi na prawnie uzasadniony interes McFIT.

Podstawami przetwarzania danych osobowych są:

 • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO służy jako podstawa prawna, gdy uzyskaliśmy od Ciebie zgodę na określony cel 
 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO jest podstawą prawną, gdy przetwarzanie danych osobowych konieczne jest do wykonania  umowy, np. gdy zawrzesz umowę o członkostwo. Ta podstawa prawna obowiązuje również do przetwarzania danych osobowych koniecznych do podjęcia  działań przed zawarciem umowy, np. gdy zwracasz się do nas z pytaniami dotyczącymi naszych usług i produktów.
 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO stanowi podstawę prawną, jeżeli przetwarzanie danych osobowych konieczne jest do wypełnienia zobowiązań prawnych, np. wypełnienia obowiązków rachunkowych  i podatkowych.
 • Art. 6 ust. 1 lit. d RODO stanowi podstawę prawną, jeżeli Twoje lub innej osoby fizycznej żywotne interesy wymagają przetwarzania danych osobowych.
 • Art. 6 ust. 2 lit. f RODO  stanowi podstawę prawną, jeżeli przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszego przedsiębiorstwa bądź osoby trzeciej, w sytuacji gdy interesy, podstawowe prawa i wolności Twojej osoby nie przeważają tego interesu. 

III. Usuwanie danych i długość okresu przechowywania

Chcemy poinformować Cię o długości okresu przechowywania i usuwaniu danych, które przetwarzamy. Jeżeli w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności nie podano nic innego, to dane będą przechowywane i usuwane na następujących warunkach:

Twoje dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy tylko w okresie realizacji celu ich przetwarzania. Przechowywanie Twoich danych możliwe jest również, gdy zostało to przewidziane przez europejskiego bądź krajowego ustawodawcę w ustawach, rozporządzeniach, jak i pozostałych przepisach, zgodnie z którymi zobowiązani jesteśmy postępować. Zanonimizowanie lub usunięcie Twoich danych będzie miało miejsce również wtedy, gdy upłynie przewidziany w przepisach okres przechowywania, chyba że występować będzie konieczność dalszego przechowywania Twoich danych z innych przyczyn. Jeżeli dane osobowe zostaną zanonimizowane, to zostaną one usunięte, gdy tylko będzie to zgodne z ustawowymi, bądź umownymi okresami ich przechowywania.

Jeśli dane osobowe zostaną zanonimizowane, usunięcie nastąpi, jeśli nie naruszy to prawnych lub umownych okresów przechowywania, nie będzie powodu, by uważać, że usunięcie wpłynie na uzasadnione, żywotne interesy klienta, a samo usunięcie danych nie spowoduje nieproporcjonalnych wydatków po stronie przedsiębiorcy z powodu szczególnego charakteru ich przechowywania.

IV. Przetwarzanie danych osobowych  z umowy na okres próbny, umowy o członkostwo oraz  realizacja umowy

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Przetwarzamy dane, które otrzymujemy od Ciebie w ramach umowy  o trening próbny lub wniosku o zawarcie i realizację umowy o członkostwo w McFIT.

Jeżeli będziesz chciał zawrzeć z McFIT umowę o członkostwo na okres próbny lub umowę o członkostwo przetwarzamy następujące dane:

 • Płeć
 • Imię i nazwisko
 • Data urodzenia, 
 • PESEL
 • Dane kontaktowe (adres, e-mail, telefon)
 • Zdjęcie

Ponadto w przypadku  zawarcia z McFIT umowy o członkostwo, będziemy przetwarzać  dodatkowo następujące dane:

 • Dane do zrealizowania płatności  zgodnie z wybraną metodą płatności 
 • Dane płatnika i opiekuna prawnego 

Podczas odwiedzin studia fitness McFIT rejestruje następujące dane (zwane dalej zbiorczo jako „dane dostępowe”):

 • data wejścia
 • godzina wejścia
 • odwiedzany klub/studio
 • Twój numer klienta 

2. Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

McFIT przetwarza dane osobowe osób zainteresowanych i klientów w zakresie, w jakim służy to określonemu w umowie celowi. Podstawą prawną jest tutaj art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

McFIT przetwarza Twoje zdjęcie w celu późniejszej kontroli dostępu do studiów McFIT. Podstawą prawną powyższego jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.

Dla danych dostępowych obowiązują następujące zasady:

McFIT podczas Twojego wejścia do studia fitness przetwarza informację o lokalizacji/ klub fitness, datę i godzinę wejścia do studia oraz  numer karty klienta,  w ramach kontroli dostępu do klubów McFIT i w celu realizacji zawartej z Tobą umowy. Podstawą prawną jest w tym przypadku  art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.

McFIT przechowuje dane dostępowe w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów przedsiębiorcy, ochrony przed roszczeniami prawnymi oraz ochrony interesów klientów. W formie zanonimizowanej dane te służą również do optymalizacji warunków treningowych i badaniu rynku. Podstawą prawną tego rodzaju przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f i d RODO, tym samym jest to przetwarzanie na podstawie prawnie uzasadnionych interesów McFIT.

3. Długość okresu przechowywania/ usunięcia danych

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane przez okres trwania umowy z nami. Poza tym okresem podlegamy różnym obowiązkom prawnym i organizacyjnym w zakresie przetwarzania i dokumentowania danych osobowych.

Zgodnie z ustawowymi wytycznymi z zakresu prawa rachunkowego i podatkowego przechowywanie trwa 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, zgodnie z art. 32, 70 i 86 Ordynacji Podatkowej (dokumentacja księgowa, pokwitowania/rachunki, faktury, konta, dokumentacja firmowa itp.). Poza tym okres przechowywania wynika również z ustawowych okresów przedawnienia, zgodnie z art. 117-125 Kodeksu cywilnego.

W przypadku członkostwa na okres próbny przechowujemy Twoje dane przez sześć miesięcy po zakończeniu umowy o członkostwo na okres próbny. Dane dostępowe blokowane są automatycznie przy wszystkich umowach trzy dni po dniu ich pozyskania. Jeżeli dane osobowe zostaną zanonimizowane, to zostaną one usunięte,  gdy będzie to w zgodzie z ustawowymi bądź umownymi okresami ich przechowywania, chyba że usunięcie wpływałoby negatywnie na Twoje podlegające ochronie interesy, lub usunięcie ze względu na szczególny rodzaj przechowywania danych spowodowałoby niewspółmierne nakłady.

Gdy przechowywanie danych nie będzie już konieczne do realizacji zawartej z nami umowy i nie będą obowiązywały ustawowe okresy przechowywania, Twoje dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, o ile nie będzie powodu do uznania, że usunięcie Twoich danych będzie negatywnie oddziaływało na interesy wymagające ochrony, albo że usunięcie danych z powodu szczególnego rodzaju przechowywania spowoduje niewspółmierne nakłady; w takim przypadku Twoje dane osobowe zostaną zanonimizowane.

V. Przekazywanie Twoich danych osobowych

1. Kto może otrzymać Twoje dane osobowe?

W ramach przedsiębiorstwa dostęp do Twoich danych otrzymują te jednostki, które potrzebują ich do realizacji umowy o członkostwo oraz obowiązków ustawowych. Osoby przetwarzające zlecenia oraz inni usługodawcy, z których korzystamy, mogą uzyskać dostęp do danych w powyższym celu. Są to przedsiębiorstwa z branż usług IT, banki, firmy telekomunikacyjne, windykacyjne.

Poza tym przekazujemy Twoje dane tylko wtedy, gdy umożliwiają to przepisy ustawowe, gdy Ty wyraziłeś na to zgodę lub gdy jesteśmy upoważnieni do udzielenia informacji. Przy tych założeniach odbiorcami danych osobowych mogą być np. jednostki publiczne i instytucje (np. urzędy, organy skarbowe, organy ścigania) w przypadku występowania ustawowych lub urzędowych zobowiązań. Dalszymi odbiorcami danych mogą być te jednostki, które Ty do tego upoważniłeś.

2. Czy dane są przekazywane do krajów trzecich lub międzynarodowych organizacji?

Przekazywanie danych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (krajów trzecich) ma miejsce tylko w takim zakresie, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, jest nakazane ustawowo lub wyrazisz na to zgodę.

VI. Twoje prawa

Chcielibyśmy w tym miejscu wyjaśnić Ci Twoje prawa w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli będziesz chciał dochodzić któregoś z tych praw, możesz wysłać do nas wiadomość w tej sprawie. W tym celu możesz wykorzystać następujące dane kontaktowe, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, poza kosztami przesyłki wg taryfy podstawowej:

Pocztą: McFIT Polska Sp. z o.o.
adres do korespondencji:  
ul. Jasna 14/16 a
00-041 Warszawa,
lub
Email: bok(at)mcfit.com,

W przypadku przedłożonego zapytania zastrzegamy sobie dla Twojej własnej ochrony prawo do pozyskania dalszych informacji w celu potwierdzenia Twojej tożsamości. Jeżeli nie będziemy mieli możliwości identyfikacji Twojej osoby, odmówimy realizacji zapytania.

Masz prawo do:

 • informacji o danych przechowywanych  dotyczących  Twojej osoby (art. 15 RODO)
 • niezwłocznego poprawienia i/lub uzupełnienia danych osobowych dotyczących Twojej osoby (art. 16 RODO)
 • usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas (art. 17 RODO)
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO)
 • przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
 • jak również do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 RODO).
 • skargi do jednostki nadzorującej; jeżeli jesteś zadania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych, możesz bez szkody dla innych środków zaskarżenia złożyć skargę do jednostki nadzorującej. Skargę możesz złożyć w szczególności do jednostki nadzorującej w kraju członkowskim Twojego pobytu, Twojego miejsca pracy, lub miejsca domniemanego naruszenia prawa.

VII. Zmiana wskazówek dotyczących ochrony prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności w każdym momencie, aby zawsze było ono zgodne z aktualnymi wymogami przepisów prawa, lub aby włączyć do oświadczenia o ochronie prywatności zmiany związane z naszymi usługami, np. gdy zostanie zmieniona nasza oferta internetowa lub inne usługi. Przy ponownym odwiedzeniu naszej oferty internetowej będzie wtedy obowiązywało nowe oświadczenie o ochronie prywatności.

Stan na maj 2018, wersja 1.0

PDF Download