WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Warunki Świadczenia Usług (WŚU) McFIT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-041), adres: ul. Jasnej 14/16A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 421690, wysokość kapitału zakładowego: 2.000.000,00 zł, NIP: 5272678078, REGON: 146141227.

1. ZAWARCIE UMOWY

1.1    Zakres obowiązywania Warunków Świadczenia Usług

Niniejsze Warunki Świadczenia Usług (WŚU) stosuje się do wszystkich umów zawartych przez McFIT Polska Sp. z o.o. (McFIT) z jej Klientami, o ile w poszczególnych przypadkach nie uzgodniono inaczej. Klienci to osoby, które na mocy umowy członkowskiej zawartej z McFIT są uprawnione do korzystania ze wszystkich Studiów fitness McFIT (Studia).

Na terenie Studiów obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności komercyjnej lub gospodarczej bez pisemnej zgody McFIT, w szczególności treningów personalnych, świadczenia usług w charakterze trenera personalnego,  a także zakaz handlu i akwizycji oraz naklejania i pozostawiania reklam  i ulotek oraz  zakaz fotografowania i filmowania w celach komercyjnych bez pisemnej zgody McFIT.

1.2 Wniosek/Umowa

Wniosek o członkostwo stanowi wiążącą, skierowaną do McFIT ofertę zawarcia umowy członkowskiej z McFIT. Umowę w sprawie członkostwa uznaje się za zawartą w momencie przyjęcia wniosku o członkostwo przez McFIT. Obu stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o członkostwo poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie w formie przewidzianej w pkt.10.1.

1.3 MemberCard

W momencie złożenia wniosku wnioskodawca otrzymuje kartę członkowską (MemberCard), która umożliwia mu wstęp i korzystanie ze Studiów. W przypadku odrzucenia przez McFIT oferty zawarcia umowy MemberCard podlega unieważnieniu i nie uprawnia wnioskodawcy do wstępu do Studiów.

Wstęp do Studia mają jedynie osoby związane z McFIT stosunkiem umowy członkowskiej. W celu umożliwienia każdorazowej weryfikacji tożsamości Klienta dokonuje się utrwalenia jego wizerunku. Wizerunek Klienta może zostać zamieszczony także na wydanej Klientowi MemberCard.

McFIT zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości członka przed wejściem do studia za pomocą weryfikacji dowodu tożsamości ze zdjęciem.

1.4 Osoby niepełnoletnie

W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, do zawarcia umowy o członkostwo wymaga się zgody przedstawiciela ustawowego Klienta. Osoby, które nie ukończyły 15 roku życia, nie mogą zostać Klientami McFIT.

2. KORZYSTANIE ZE STUDIÓW

2.1 Wstęp wyłącznie z MemberCard

MemberCard umożliwia Klientowi wstęp do wszystkich Studiów McFIT i uprawnia go do korzystania z nich w godzinach ich otwarcia. Bez MemberCard wstęp do Studia nie jest możliwy. Przekazanie Klientowi MemberCard w przypadku odstąpienia od umowy nie uzasadnia w żadnym przypadku roszczenia o korzystanie ze Studia.

2.2 Regulamin

McFIT jest uprawniony do ustanowienia regulaminu dla każdego Studia. Regulamin zawiera w szczególności przepisy dotyczące odpowiedniego korzystania ze Studia oraz poszanowania praw innych Klientów. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania.

2.3 Uprawnienie personelu do wydawania poleceń

Personel obecny w Studiu jest uprawniony – jeżeli jest to konieczne w celu utrzymania poprawnego funkcjonowania Studia oraz porządku i bezpieczeństwa, a także w celu przestrzegania regulaminu – do wydawania poleceń porządkowych. Klient jest zobowiązany do przestrzegania takich poleceń.

2.4 Płatności

McFIT za usługi fitness stosuje wyłącznie system płatności bezgotówkowych we wszystkich Studiach w Polsce. Wszelkie płatności za usługi fitness McFIT mogą być realizowane za pośrednictwem banku lub poczty.

Ponadto w zależności od wyposażenia Studia ze wszystkich produktów i usług, które McFIT dodatkowo oferuje, Klient może skorzystać w drodze płatności gotówkowej albo bezgotówkowej, dokonanej za pomocą MemberCard. W przypadku płatności bezgotówkowej McFIT może ustalić maksymalną kwotę salda na karcie członkowskiej oraz pojedynczych doładowań, a także procedurę możliwych płatności.

2.5 Kontrola wykorzystania MemberCard

W przypadku płatności bezgotówkowej Klient ma możliwość zapoznania się z kwotą salda aktualnie zapisaną na MemberCard, a także z historią zakupów od ostatniego procesu ładowania karty członkowskiej, za pomocą przewidzianych do tego celu urządzeń. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości rozliczeń płatności dokonywanych przy pomocy MemberCard Klient uprawniony jest do złożenia pisemnej reklamacji wobec McFIT. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez McFIT w terminie nieprzekraczającym 90 dni.

2.6 Wypłata salda

W okresie aktywności MemberCard Klient może w dowolnym momencie wypłacić środki zgromadzone na karcie członkowskiej. Gdy MemberCard jest nieaktywna – w tym również, gdy zostanie unieważniona – Klient może wskazać rachunek bankowy, na który zostanie przelane saldo środków zgromadzonych na karcie członkowskiej. Klientowi nie przysługuje prawo do potrącania z salda karty członkowskiej abonamentu za usługi fitness.

3. OBOWIĄZKI KLIENTA

3.1 Sposób postępowania z MemberCard

Klient jest zobowiązany do bezpiecznego przechowywania MemberCard. Utratę MemberCard należy bezzwłocznie zgłosić w Studiu. Po zgłoszeniu utraty funkcja płatnicza MemberCard zostanie zablokowana i od tego momentu Klient będzie zwolniony z ryzyka jej sprzecznego z prawem użycia (np. przez osoby trzecie).

3.2 Opłata przy wystawianiu MemberCard

Za pierwsze wystawienie i ponowne wystawienia MemberCard w przypadku jej utraty lub uszkodzenia w wyniku okoliczności, za które nie odpowiada McFIT, pobierana jest opłata aktywacyjna. Jeżeli w przypadku ponownego wystawienia MemberCard Klient dowiedzie, że zaistniała mniejsza szkoda, wówczas jest on zobowiązany do uiszczenia jedynie wykazanej kwoty lub jest zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty aktywacyjnej w przypadku, gdy McFIT szkody nie poniósł.

3.3 Zakaz przekazywania MemberCard osobom trzecim oraz zakaz prowadzenia działalności bez pisemnej zgody McFIT

Członkostwo w McFIT ma charakter osobisty i nie może zostać przeniesione na osoby trzecie. Klient jest w związku z tym zobowiązany do tego, aby korzystać z MemberCard wyłącznie osobiście i nie udostępniać jej osobom trzecim. W razie naruszenia tego postanowienia Klient jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 1.000 zł za każdy taki przypadek.

W McFIT obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności komercyjnej lub gospodarczej bez pisemnej zgody McFIT, w szczególności treningów personalnych, świadczenia usług w charakterze trenera personalnego,  a także zakaz handlu i akwizycji oraz naklejania i pozostawiania reklam  i ulotek oraz  zakaz fotografowania i filmowania w celach komercyjnych bez pisemnej zgody McFIT. W razie naruszenia tego postanowienia Klient jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 1.000 zł za każdy taki przypadek.

Jeżeli Klient dowiedzie, że zaistniała szkoda w mniejszej wysokości niż wysokość kary umownej, wówczas jest on zobowiązany do uiszczenia jedynie wykazanej kwoty lub jest zwolniony z obowiązku zapłaty kary umownej w przypadku, gdy McFIT szkody nie poniósł.

3.4 Zmiana danych Klienta

Klient jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania McFIT o zmianie danych mających znaczenie dla umowy (danych osobowych, adresu, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, numeru konta, niezbędnych danych karty płatniczej/kredytowej przy wyborze takiej formy płatności itp.). Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych przez McFIT w wyniku niepoinformowania McFIT przez Klienta o zmianie takich danych.

McFIT zawiadamia, iż prawnie wiążące  oświadczenia McFIT (np.  przypomnienie, upomnienie, wezwanie do zapłaty, oświadczenie o zmianie ogólnych Warunków Świadczenia Usług) będą przesyłane drogą elektroniczną na jego adres e-mail  wskazany do korespondencji, albo będą dostarczane w formie pisemnej pocztą na ostatni wskazany adres pocztowy Klienta, a w przypadku oświadczenia McFIT  takiego jak przypomnienie, upomnienie, wezwanie do zapłaty także sms-em na ostatni wskazany numer telefonu Klienta.

3.5 Korzystanie z szafki

Klient może korzystać z zamykanych szafek udostępnionych przez McFIT wyłącznie podczas swojej obecności w Studiu. McFIT jest uprawniony do otwierania szafek wykorzystywanych poza tym czasem i usunięcia z nich przedmiotów pozostawionych przez Klienta jako przedmiotów pozostawionych z zamiarem wyzbycia się ich własności. McFIT będzie przechowywać usunięte z szafek przedmioty na koszt Klienta do czasu najbliższej wizyty Klienta w Studiu, nie dłużej niż przez okres 14 dni.

3.6 Korzystanie z miejsc parkingowych dla Klientów

Klient może korzystać z udostępnionych przez McFIT miejsc parkingowych dla Klientów wyłącznie podczas swojej obecności w Studiu. W przypadku zajmowania miejsc parkingowych poza tym czasem McFIT zastrzega sobie prawo do odholowania auta na koszt Klienta.

4. WYMAGALNOŚĆ ABONAMENTU / ZWŁOKA W PŁATNOŚCIACH

4.1 Okres rozliczeniowy, wymagalność miesięcznego abonamentu

Okres rozliczeniowy to jeden miesiąc, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Klienta wobec McFIT z tytułu świadczonych usług.

Abonament za dany miesiąc kalendarzowy płatny jest każdorazowo pierwszego dnia tego miesiąca, o ile umowa członkowska nie przewiduje inaczej. Część abonamentu za pierwszy niepełny miesiąc po zawarciu umowy płatna jest w dniu zawarcia umowy łącznie z opłatą aktywacyjną za MemberCard. Część abonamentu za ostatni niepełny miesiąc okresu obowiązywania umowy może być płatna wraz z abonamentem za poprzedni miesiąc.

W przypadku płatności w formie polecenia zapłaty część abonamentu za pierwszy niepełny miesiąc po zawarciu umowy płatna jest łącznie z opłatą aktywacyjną za MemberCard w 15. dniu kalendarzowym danego miesiąca albo w pierwszym lub 15. dniu kalendarzowym miesiąca po podpisaniu umowy, zależnie od możliwości realizacji płatności przez McFIT.

4.2 Zapewnienie środków do realizacji płatności

W przypadku wyboru jako formy płatności polecenia zapłaty / obciążenia karty Klient jest zobowiązany zapewnić, aby na jego rachunku bankowym / rachunku karty w momencie jego obciążenia znajdowały się odpowiednie środki. Jeżeli obciążenie nie będzie możliwe, Klient jest zobowiązany do pokrycia powstałych w związku z tym dodatkowych kosztów.

4.3 Koszty dodatkowe

Abonament obejmuje wstęp do wszystkich Studiów i ćwiczenie w Studiach w godzinach otwarcia i zgodnie z regulaminem. Abonament nie obejmuje kosztów korzystania z produktów i usług oferowanych dodatkowo. Koszty takich dodatkowych usług płatne są oddzielnie.

4.4 Zwłoka w płatnościach

Jeżeli Klient popadnie w zwłokę z płatnością abonamentu, McFIT może, według własnego uznania, w każdym czasie:

a)    zawiesić wykonywanie umowy,  
b)    po uprzednim wezwaniu Klienta do uregulowania zaległości w określonym terminie – rozwiązać umowę.

Zastosowanie przez McFIT każdej z wyżej wymienionych możliwości wiąże się każdorazowo z blokadą karty członkowskiej, co oznacza brak możliwości korzystania przez Klienta z usług świadczonych przez McFIT i zaprzestanie świadczenia usług przez McFIT. McFIT może także ograniczyć zakres świadczenia usług, w szczególności usług abonamentowych, co równoznaczne jest z blokadą karty członkowskiej. Dodatkowo McFIT będzie uprawniony do żądania odszkodowania w wysokości wynikającej z przepisów prawa.

5. OKRES OBOWIĄZYWANIA / ROZWIĄZANIE UMOWY / ZAWIESZENIE UMOWY

5.1 Okres obowiązywania umowy/przedłużenie

Umowa członkowska jest zawierana na czas określony wskazany na druku zawartej umowy o członkostwo  albo na czas nieokreślony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Jeżeli umowa członkowska została zawarta na czas określony wskazany na druku umowy o członkostwo, a Klient lub McFIT nie złoży  najpóźniej na cztery tygodnie przed zakończeniem okresu jej obowiązywania oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy, wówczas umowa ulega przedłużeniu na czas nieokreślony. Każda ze stron może rozwiązać umowę przedłużoną na czas nieokreślony z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie zostanie przyjęte ze skutkiem na dzień, który datą odpowiada dniowi zawarcia umowy członkowskiej.

Jeżeli umowa członkowska została zawarta na czas nieokreślony Klient lub McFIT mogą wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie zostanie przyjęte ze skutkiem na dzień, który datą odpowiada dniowi zawarcia umowy członkowskiej.

Klient może złożyć wypowiedzenie, na adres poczty elektronicznej: bok@mcfit.com (Biuro Obsługi Klienta), na piśmie kierowanym do McFIT na aktualny adres McFIT Polska  wskazany na stronie internetowej www.mcfit.com,  lub faksem pod numer 22 270 30 09. Klient w wypowiedzeniu podaje swój numer Klienta.

W przypadku wypowiedzenia umowy przez McFIT wypowiedzenie zostanie złożone na adres e-mail wskazany przez Klienta do korespondencji.

Zmiana okresu obowiązywania umowy zawartej na czas określony  w czasie jej trwania jest niedopuszczalna.

5.2 Zawieszenie umowy

Klient ma możliwość zawieszenia wykonywania umowy członkowskiej na pełne miesiące kalendarzowe (maksymalnie na sześć miesięcy w roku). O zamiarze zawieszenia należy poinformować pisemnie McFIT nie później niż trzy dni robocze przed początkiem okresu zawieszenia. Przez okres zawieszenia Klient jest zwolniony z obowiązku płacenia miesięcznego abonamentu i nie może korzystać z usług świadczonych przez McFIT. W przypadku zawieszenia umowy członkostwo na czas określony  ulega odpowiedniemu wydłużeniu o czas trwania ( ilość miesięcy) zawieszenia.

Klientowi nie przysługuje prawo do zawieszenia umowy, jeżeli umowa została już wypowiedziana lub jeżeli Klient jest zadłużony w McFIT z tytułu zawartej umowy. Z chwilą złożenia wniosku o zawieszenie oraz w okresie zawieszenia Klient nie może wypowiedzieć umowy członkowskiej.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ McFIT

Odpowiedzialność prawną za inne niż rażące niedbalstwo McFIT ponosi wyłącznie w razie naruszenia istotnych, podstawowych obowiązków umownych. W takich przypadkach odpowiedzialność McFIT ogranicza się do szkód możliwych do przewidzenia w chwili podpisywania umowy oraz szkód typowych w przypadku danego rodzaju umowy. W razie wystąpienia szkód na osobie odpowiedzialność McFIT kształtują jednak powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Obowiązki podstawowe to takie, które umożliwiają właściwe wykonanie umowy i których dotrzymania Klient może zwykle oczekiwać. W pozostałych przypadkach McFIT odpowiada za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności znajdują zastosowanie także w przypadku zawinienia osób, którym McFIT powierzył wykonywanie swoich zadań.

7. ZACHOWANIE W STUDIU

7.1 Bezpieczne korzystanie z urządzeń

Urządzenia wyposażone są  w instrukcję bezpiecznego korzystania. Przed pierwszym skorzystaniem z urządzenia Klient zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją bezpiecznego korzystania z urządzenia i postępować stosownie do tej instrukcji.

Klienci cierpiący na jakiekolwiek schorzenia albo będący w ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem ze Studia.

7.2 Zakaz konsumpcji określonych produktów / zabronione przedmioty / zachowanie w Studiu

Klientowi zabrania się palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych i substancji odurzających w Studiach. Poza tym Klientowi zabrania się przynoszenia do Studiów leków dostępnych na receptę, które nie służą do osobistego użytku Klienta i nie zostały przepisane przez lekarza, i/lub innych środków, których celem jest zwiększenie sprawności fizycznej Klienta (np. sterydów anabolicznych). Podobnie Klientowi zabrania się odpłatnego lub bezpłatnego oferowania, dostarczania, przekazywania lub udostępniania takich środków w jakikolwiek inny sposób osobom trzecim w Studiach. Zabrania się również wnoszenia do Studiów niebezpiecznych narzędzi, broni, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych oraz wybuchowych. Klient jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu Studia fitness.

W przypadku naruszenia tego postanowienia McFIT przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy członkowskiej ze skutkiem natychmiastowym i/lub do dochodzenia kary umownej w wysokości 1.000 zł. Jeżeli Klient dowiedzie, że zaistniała szkoda w mniejszej wysokości, wówczas jest on zobowiązany do uiszczenia jedynie wykazanej kwoty lub jest zwolniony z obowiązku zapłaty odszkodowania w przypadku, gdy McFIT szkody nie poniósł.

7.3 Osoby towarzyszące

Przyprowadzanie osób towarzyszących (w tym dzieci) i zwierząt do Studiów jest zabronione.

7.4 Przynoszenie napojów

Klient jest uprawniony do przynoszenia do Studiów napojów bezalkoholowych.

8. CZŁONKOSTWO PRÓBNE

8.1 Zawarcie umowy

Umowa o członkostwo może zostać poprzedzona umową na okres próbny, o ile w poszczególnych przypadkach nie uzgodniono inaczej. Klientami w okresie próbnym są osoby, które na mocy umowy o członkostwo na okres próbny są uprawnione do korzystania ze wszystkich Studiów McFIT w Polsce przez czas ograniczony. Do umów na okres próbny stosuje się postanowienia niniejszych WŚU z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

8.2 Członkostwo na okres próbny

Członkostwo na okres próbny zaczyna się w dniu podpisania przez Klienta umowy o członkostwo na okres próbny.

8.3 MemberCard

Klient w okresie próbnym w dniu podpisania umowy o członkostwo na okres próbny otrzyma MemberCard, która umożliwia mu wstęp do Studiów w Polsce. Po wygaśnięciu umowy MemberCard zostanie automatycznie zablokowana przez McFIT.

8.4 Członkostwo w okresie próbnym

Klient w okresie próbnym jest uprawniony do skorzystania ze Studiów w Polsce w maksymalnej liczbie wstępów oznaczonej w umowie o członkostwo na okres próbny, wyłącznie w celach treningowych, w godzinach otwarcia Studiów. W tym czasie Klient może zwrócić się o pomoc do trenerów lub personelu Studia.

8.5 Opłata przy wystawianiu MemberCard

MemberCard w okresie próbnym jest bezpłatna. Za wystawienie nowej MemberCard w przypadku jej utraty z winy Klienta lub jej uszkodzenia pobierana jest opłata aktywacyjna. Opłata aktywacyjna za kartę pobierana jest również w przypadku zawarcia umowy członkowskiej po zakończeniu obowiązywania umowy na okres próbny.

8.6 Okres obowiązywania umowy na okres próbny

Umowa członkowska na okres próbny obowiązuje przez okres wskazany w umowie o członkostwo na okres próbny. Okres obowiązywania umowy zaczyna się w dniu złożenia podpisu przez Klienta w okresie próbnym, a kończy się z upływem ostatniego dnia obowiązywania umowy o godzinie 23.59.

8.7 Automatyczne rozwiązanie umowy na okres próbny


Umowa członkowska na okres próbny wygasa automatycznie z upływem okresu, na który została zawarta, bez potrzeby wypowiadania umowy przez Klienta lub McFIT.

9. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest McFIT Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.  Jasnej 14/16A („Administrator”). Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: bok@mcfit.com

2.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a)    realizacji umowy i świadczenia usługi Klientowi, w tym w celu pobierania opłat oraz do prowadzenia obsługi przez Biuro Obsługi Klienta – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b)    prowadzenia rachunkowości Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
c)    poprawy jakości świadczonych usług i zarządzania wydajnością, w tym do zbierania opinii o usługach i produktach McFIT w celach analitycznych i marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d)    prowadzenia działań marketingowych polegających min. na profilowaniu Klienta poprzez dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na naszych stronach, jak i w sieciach reklamowych naszych partnerów – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.    Podanie danych jest dobrowolne,  jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i korzystania z usług McFIT.

4.    Dostęp do danych Klienta będzie mieć personel Administratora, jego podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na jego rzecz i na podstawie jego polecenia (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi bankowe, usługi księgowe, usługi doradcze i prawne, usługi pocztowe, usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów), a także inni Administratorzy, w zakresie koniecznym do wykonywania ich obowiązków.
W przypadkach i w zakresie określonym przez przepisy prawa dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane instytucjom upoważnionym, na przykład organom państwa nadzorującym działalność Administratora, organom ścigania, organom ochrony prawnej.

5.    Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wykonywania tejże umowy oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych, a w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu realizacji tego interesu lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na tej podstawie.

6.    Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

7.    Klientowi przysługuje prawo do:
a)    żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
b)    wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.    Klientowi przysługuje także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Korespondencja

Klient może składać korespondencję w zakresie wykonania umowy o członkostwo i świadczenia usług zgodnie z WŚU przesyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej: bok@mcfit.com (Biuro Obsługi Klienta) lub listownie na aktualny adres McFIT Polska  wskazany na stronie internetowej www.mcfit.com.

10.2 Sąd właściwy

Do umowy pomiędzy Klientem a McFIT zastosowanie ma prawo polskie. Wszystkie spory pomiędzy Klientem a McFIT będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

10.3  Spory konsumenckie

McFIT nie jest zobowiązany ani nie wyraża zgody na  stosowanie   procedury  pozasądowego rozwiązywania  sporów konsumenckich.

10.4. Zmiany niniejszych WŚU

McFIT jest uprawniony do zmiany niniejszych Warunków Świadczenia Usług ze skutkiem na przyszłość. McFIT poinformuje Klienta o zmianach na stronie internetowej McFIT www.mcfit.com, drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta wskazany do korespondencji, albo w formie pisemnej pocztą na ostatni wskazany adres pocztowy Klienta, umożliwiając mu zgłoszenie sprzeciwu wobec zmian w terminie 14 dni od powiadomienia, a w szczególności wskaże, że zmiany wchodzą w życie w przypadku braku sprzeciwu.

10.5 Wejście w życie

Niniejsze Warunki Świadczenia Usług wchodzą w życie z dniem 01.04.2019 roku.

PDF Download